21 Mart 2023 / 28 Şaban 1444

40 Hadis

1) Enes (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Allah, her hangi bir kimseye saliha bir eş takdir ederek rızıklandırmış ise, şüphesiz ki dininin yarısını yaşamak üzere o kimseye yardım etmiştir. O kişi, dininin diğer yarısı hususunda Allah’tan korksun ve takvaya sarılsın!’ buyurdu.”

[Tabarani Mucemu’l-Evsad 976, Hâkim 2/161, Albani Sahiha 625]

 

 2) Abdullah İbni Amr İbni Âs radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Dünya geçici bir faydadan ibarettir. Onun fayda sağlayan en hayırlı varlığı dindar kadındır.”

[Müslim, Radâ` 64. Ayrıca bk. Nesâî, Nikâh 15; İbni Mâce, Nikâh 5]

 

3) Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Mü’minlerin îmân bakımından en mükemmeli, huyu en iyi olanıdır. Hayırlınız, kadınlarına karşı hayırlı olanlardır.”

[Tirmizî, Radâ` 11. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Sünnet, 15; İbni Mâce, Nikâh 50]

 

4) Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum; vasiyyetimi tutunuz. Zira kadın kısmı kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburga kemiğinin en eğri yeri üst tarafıdır. Eğri kemiği doğrultmaya kalkarsan kırarsın. Kendi hâline bırakırsan, yine eğri kalır. Öyleyse kadınlar hakkındaki tavsiyemi tutunuz.”

[Buhârî, Enbiyâ 1, Nikâh 80; Müslim, Radâ’ 60. Ayrıca bk. Tirmizî, Radâ` 11, Tefsîru sûre (9) 2; İbni Mâce, Nikâh 3]

 

5) Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bir kimse karısına kin beslemesin. Onun bir huyunu beğenmezse, bir başka huyunu beğenir.”

[Müslim, Radâ` 61]

 

6) İbni Ömer radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselâm şöyle buyurdu: “Hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Âmir memurlarının çobanıdır. Erkek ailesinin çobanıdır. Kadın da evinin ve çocuğunun çobanıdır. Netice itibariyle hepiniz çobansınız ve hepiniz idâre ettiklerinizden sorumlusunuz.”

[Buhârî, Cum`a 11, İstikrâz 20, İtk 17, 19, Vesâyâ 9, Nikâh 81, 90, Ahkâm 1; Müslim, İmâre 20. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, İmâre 1, 13; Tirmizî, Cihâd 27]

 

7) Ümmü Seleme radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kocasını memnun ederek ölen kadın cennetliktir.”

[Tirmizî, Radâ` 10. Ayrıca bk. İbni Mâce, Nikâh 4]

 

8) Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Allah yolunda (cihâd edilmesi için) sarfettiğin para, köle âzâd etmek için harcadığın para, fakire sadaka verdiğin para ve bir de aile fertlerinin ihtiyaçları için harcadığın para var ya! İşte bunların içinde sana en çok sevap kazandıracak olanı, ailen için harcadığın paradır.”

[Müslim, Zekât 39]

 

9) Resûli Ekrem’in âzadlı kölesi Ebû Abdullah (Ebû Abdurrahman da denilir) Sevbân İbni Bücdüd’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Bir kimsenin harcadığı paraların en değerlisi ailesinin ihtiyaçlarına harcadığı para, Allah yolunda cihâd etmek için beslediği atına harcadığı para ve bir de beraberce Allah yolunda cihâd ettiği arkadaşlarına sarfettiği paradır.”

[Müslim, Zekât 38. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 42; İbni Mâce, Cihâd 4]

 

10) Sa`d İbni Ebû Vakkâs radıyallahu anh’ın rivayet ettiği, bu kitabın baş tarafındaki ihlâs ve niyet konusunda geçen uzun hadiste Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Sa`d’e hitâben şöyle buyurmuştu: “Allah rızasını düşünerek yaptığın harcamalara, hatta yemek yerken eşinin ağzına verdiğin lokmalara varıncaya kadar hepsinin mükâfatını alacaksın.”

[Buhârî, Îmân, 41, Cenâiz 36, Vesâyâ 2, Nefekât 1, Merdâ 16, Daavât 43, Ferâiz 6; Müslim, Vasıyyet 5. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Ferâiz 3; Tirmizî, Vesâyâ 1; Nesâî, Vesâyâ 3; İbni Mâce, Vesâyâ 5]

 

11) Ebû Mes`ûd el-Bedrî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselâm şöyle buyurdu: “Bir adam Allah’ın rızasını umarak ailesinin geçimini sağlarsa, harcadıkları onun için birer sadaka olur.”

[Buhârî, Îmân 41, Megâzî 12, Nefekât 1; Müslim, Zekât 49. Ayrıca bk. Nesâî, Zekât 60]

 

12) Abdullah İbni Amr İbni Âs radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Geçimini sağlaması gerekenleri ihmâl etmek, insana günah olarak yeter.”

[Ebû Dâvûd, Zekât 45]

 

13)  Sa’d bin ebi Vakkas r.a dan. Resulullah s.a.v buyurdular ki : Dört şey mutluluktandır : Saliha kadın, geniş bir ev, iyi bir binek ve hayırlı komşu.

[İbni Hibban : 1232- Mevarid – S.Sahiha : 1/282.N]

 

14) Enes  radıyallahu anh şöyle demiştir:Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bana:

“Yavrucuğum! Kendi ailenin yanına girdiğinde onlara selâm ver ki, sana ve ev halkına bereket olsun” buyurdu.

[Tirmizî, İsti’zân 10]

 

15) Enes İbni Mâlik radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Her kim iki kız çocuğunu yetişkinlik çağına gelinceye kadar büyütüp terbiye ederse, kıyamet günü o kimseyle ben şöyle yanyana bulunacağız” buyurdu ve parmaklarını bitiştirdi.

[Müslim, Birr 149. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 13]

 

16) Ebû Şüreyh Huveylid İbni Amr el-Huzâ`î radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselâm şöyle buyurdu: “Allahım! İki zayıf kimsenin, yetimle kadının hakkını yemekten herkesi şiddetle sakındırıyorum.”

[Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ, ‘İşretü’n-nisâ, 64, (V, 363). Ayrıca bk. İbni Mâce, Edeb 6]

 

17) Ebû Hureyre radiyallahu anh’dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

“Kadınla dört (şey) için evlenilir: Malı, soyu, güzelliği ve dini için. Öyleyse elleri toprak olası sen dindarını al.”

[Bu hadisi Buhârî (nikâh 15/3, VI, 123), Müslim (radâ no. 53, s. 1086), Ebû Dâvud (no. 2047) ve Nesâî (nikâh 13, VI, 68)]

 

18) Amr İbni Ahvas el-Cüşemî radıyallahu anh, Vedâ haccı’nda Peygamber aleyhisselâm’ı dinlediğini, Allah’a hamd ü senâ edip halka öğüt verdikten sonra Resûlullah’ın şöyle buyurduğunu söylemektedir: “Ashâbım! Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Vasiyyetimi tutunuz. Zira onlar sizin idarenize ve himâyenize verilmişlerdir.

Kesin olarak bildiğiniz bir ahlâksızlık yapmadıkları takdirde, onlar üzerinde zorbalık kurmaya hakkınız yoktur. Eğer ahlâk dışı bir hareket yaparlarsa, onları yataklarında yalnız bırakın. Bir yerlerini incitmeyecek şekilde dövün. Şayet size itaat ederlerse, artık onlara zarar verecek bir şey yapmayın.

Şunu bilin ki, sizin kadınlar üzerinde haklarınız olduğu gibi onların da sizin üzerinizde hakları vardır.

Sizin onlar üzerindeki haklarınız, yatağınızı yabancılardan korumaları, istemediğiniz kimseleri evinize almamalarıdır.

Onların sizin üzerinizdeki hakları ise, giyim kuşam ve yeme içme konularında kendilerine iyi imkânlar sağlamanızdır.”

[Tirmizî, Radâ` 11. Ayrıca bk. İbni Mâce, Nikâh 3]

 

19) Resûl-i Ekrem şöyle buyurmuştur:

“Kadın, beş vakit namazını kılar, Ramazan orucunu tutar, ken­disini yabancıdan korur ve kocasına itaat ederse, kendisine: “Hangi kapısından istersen cennete gir” denir.”

[et-Tergib ve’t-Terhib, 3/52.]

 

20) Âişe radiyallahu anhâ’dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

“Bu evlenmeyi ilân edin; evlenme işlerini mescidlerde yapın ve üzerine de defler ça­lın!”

[Tirmizî (no. 1089]

 

21) İbn Abbâs radiyallahu anh’dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

“Biriniz ailesi ile cinsî temas kurarken: «Bismillahi Allahümme cennibna ş-şeytâne ve cennibi’ ş-şeytâne mâ razektenâ (=Bismillahi, Allahım! Şeytanı bizden uzaklaştır, nzık olarak ihsan edecek olduğun çocuktan da onu uzaklaştır)» diye dua edip sonra aralarında bu temastan çocuk takdir edilirse, ona şeytan asla zarar veremez.”

[Buhârî, Bed’Ü’l-Halk 11, Deavât 55, Tevhid 13; Müslim, Nikâh 116 (1434); Ebu Dâvud, Nikâh 44-45 (2161); Tirmizî, Nikâh 8 (1092); Nesâî (el-Kübrâ), İşretu’n-Nisâ, 5/327 (9030), Amelu’i-Yevm ve’1-Leyl, 6/75 (10096, 10100); İbn Mâce, Nikâh 27 (1919); Ah-med b. Hanbel, 1/217]

 

22) Ukbe b. Amir (r.a)’tan rivayet edilmiştir:

Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmaktadır: “Sizin yerine getireceğiniz şartların en başta geleni, kendisiyle ka­dınları helal kıldığınız şey  (mehir)dir.

[ Buhâri, Nikâh 52, Şurût 6; Müslim, Nikâh 63 (1418); Ebu Dâvud, Nikâh 39-40 (2139);Tirmizî, Nikâh 32 (1127); Nesâî, Nikâh 42; İbn Mâce, Nikâh 41 (1954); Ahmed b. Hanbel, 4/144, 150, 152]

23) Enes b. Mâlik (r.a.): “Hz, Peygamber’in hanımlarının evleri­ne, Hz. Peygamber (s.a.v. )’in (evdeki nafile) ibadetlerini sormak için üç ki­şilik bir topluluk geldi. (Yaptığı nafile ibadetler) onlara anlatıldığında buniarı kendileri için az görerek: “Allah onun geçmiş ve gelecek tüm günahla­rını bağışlamışken biz nerede, Hz, Peygamber nerede?” dediler. Bun­lardan birisi: “Bakın, artık ben devamlı gece namaz kılacağım” dedi, diğeri: “Hiç ara vermeden sürekli oruç tutacağım” dedi, öbürü de: “Ka­dınlardan uzak duracağım, asla evlenmeyeceğim” dedi. Derken, Rasûlüliah (s.a.v.) geldi: “Şöyle şöyle diyenler sizler misiniz? Ba­kiniz Allah’a yemin olsun ki sizin Allah’tan en çok korkan ve sakınanınız benimdir. Ama ben hem oruç tutuyorum hem de tutmuyorum. Hem gece namazı kılıyorum hem de uyuyorum, kadınlarla evleniyorum. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir, “buyurdu.” demiştir.

[Buhari 5158, Müslim 1401, Nesei 3217, İbni Hibban 14, Beyhaki 7/77, Begavi 96]

 

24) Ata bin Yesar radiyallahu anh’dan: “Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kızı Fâtima’yı, bir yatak, bir kırba (damacan) ve bir de içi izhir (bir tür ot) dolu bir yastıkla gelin yaptı.”

[Nesâî (nikâh 81, VI, 135]

 

25) Ebû Rühm radiyallahu anh’dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

“Evlenme işi için iki kişi arasında aracılık yapmak, en üstün aracılıklardandır.”

[İbn Mâce (no. 1975)]

 

26) Âişe radiyallahu anhâ’dan:

(Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:) “Kadınlarınızın hayırlısı ile evlenmeye bakın. Denginiz olanlarla evlenin! Birbirleri­ne denk olanları evlendirin.”

[İbn Mâce (no. 1968)]

 

27.Âişe radiyallahu anhâ’dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu.)

“Nişanlanması kolay, mehri kolay ve do­ğumu kolay olmak, kadının şansı ve bereketindendir.”

[Ahmed (VI, 77), İbr. b. İsh. an İbni’l-Mübâ-rek an Usâme b. Zeyd an Sajvân b. Süleym an Urve an Âişe senedi ile tahrîc etti.Rudani,Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/243.]

 

28) İbn Ömer radiyallahu anh’dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

“Biriniz düğüne çağırıldığı zaman gitsin, oruçlu değilse yesin, oruçlu ise dua etsin.”

[ İmam Mâlik (nikâh no. 49, s. 546), Buhârî (nikâh 71/1, VI, 143) ve Müslim (nikâh no. 96, s. 1052)]

 

29) İbni Omer (r) şöyle nakletti : Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : “ Sizden biri velimeye davet edildiği vakit ona icabet etsin “  buyurdu.

[Buhari : 5258 Müslim 1429/96 Malik 2/546/49 Ebu Davud 3736-3737 Tirmizi 1098 İbni Hibban 5294 Beğavi 2318 Ahmed 4730- 4949]

 

30) Ümmü Külsüm bint-i Ukbe (r.a.) rivayet ediyor:

Resûlullahın üç şey dışında hiçbir şeyin yalana ruhsat vermeyeceğini söylediğini duydum. Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyururdu:

“Onları yalan saymam. Bu hususlar şunlardır:

  1. İki kişinin arasını düzeltmek için söylenilen gerçek dışı söz,
  2. Savaşta düşmanı yanıltmak için söylenen gerçek dışı söz,
  3. Kadının kocasının gönlünü, erkeğin hanımının gönlü­nü yapmak için söylediği gerçek dışı söz.
[Tirmizi, Birr: 26; Buhari, Sulh: 2; Müslim, Birr: 101; Ebû Dâvud, Edeb: 58. ]

 

31)  Abdullah b. Amr r.a şöyle dedi : Rasulullah (s.a.v): Dünya metaı’nın en hayırlısı saliha kadındır,buyurdu.

[Müslim 1467/64 Nesei 3232 İbni Mace 1855 Beğavi 2288-Mesabih]

 

32) Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : “ Nebi s.a.v evlenenlere – aralarında ülfet olması için – dua ettiğinde :  “ Barekellahu Fikum Ve Bareke Lekum “ diye dua ederdi.

[ İbni Mace 1905 Ebu Davud 2130 Tirmizi 1091 Darimi 2/134 Said b. Mensur 522 Hakim 2/183 Beyhaki 7/148 İbnus sünni 604 Ahmed 2/38 Albani  5:174-175 – Zifaf]

 

33) Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor: Bir kadın teyzesi üzerine, teyze de, kız kardeşinin kızı üzerine nikah edilmez. Bir kadın halası üzerine, hala da erkek kardeşinin kızı üzerine nikâh edilemez. Kız kardeş abla, abla da kız kardeş üzerine nikâhlanamaz.”

[Müslim, Nikâh: 35; Tirmizi, Nikâh: 30; İbni Mâce, Nikâh:3I.]

34) Abdullah bin Ömer (r.a.) rivayet ediyor: “Kim ipek giyer ve gümüş kabdan birşey içerse, bizden değildir. Kadını kocası, köleyi efendisi aleyhine kışkırtan, arasını bozan, bizden değildir.”

[Ebû Dâvud, Talâk: 1]

 

35) Câbir bin Abdullah (r.a.) rivayet ediyor: “Allah’a güvenerek ve sevabını da Allah’tan bekleyerek şu üç şeyi yapan kimseye yardım etmesi ve mübarek kıl­ması Allah üzerine bir hak olur. Bunlar:

  1. Allah’a güvenerek ve sevabını da Allah’tan bekleyerek bir köleyi hürriyetine kavuşturan kimseye yardım etmesi ve mübarek kılması Allah üzerine bir hak olur.
  2. Allah’a güvenerek ve sevabını da Allah’tan bekleyerek evlenen kimseye yardım etmesi ve mübarek kılması Allah üzerine bir hak olur.
  3. Allah’a güvenerek ve sevabını da Allah’tan bekleyerek ölü bir toprak parçasını ekilip biçilen bir hale getiren kimse­ye yardım etmesi ve mübarek kılması Allah üzerine bir hak olur.”
[Bu hadisi Mâlik (nikâh 1, s. 523), Buhârî (nikâh 45/1, VI, 136), Müslim (nikâh 49, s. 1030), Ebû Dâvud (no.2081), Tirmizî (no. 1134), Nesâî (nikâh 19, VI, 71) ve İbn Mâce (no. 1868), Nâfi’ an İbn Ömer asl-ı senedi ile tahrîc ettiler.
Rudani,Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/233.]

 

36) Âişe (r.a.) rivayet ediyor: Resûlullah hanımlarından hiçbirisini asla dövmedi. Allah yolunda cihad etmenin dışında asla hiç kimseye vurmadı. Maruz kaldığı bir fenalığın intikamını asla almadı. Ancak Allah’ın haramları çiğnenirse Allah için intikam alırdı.

[Müslim, Fezâil: 79.]

 

37) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Üç kişi var ki, onlara yardım etmek Allah’ın kendi üzerine aldığı bir haktır:

1) Allah yolunda cihad eden mücahid,

2) İffetli olmak isteğiyle evlenen kimse ve

3) Kendi bedelini ödemek isteğiyle mükatebe yazışma yapan köledir’ buyurdu.”

[İbni Hibban 4030, Nesei 3120, 3218, Tirmizi 1655, İbni Mace 2518, Begavi 2239, Ahmed 2/151, 437]

 

38) Muhammed b. Hatib şöyle dedi : Rasulullah s.a.v buyurdu ki : Nikahta helal ile haram arasındaki fark ; def ve ses ile duyurmaktır.

[Nesei 3369 Tirmizi 1088-Ter : 1094 İbni Mace 1896]

 

39) Ebû Umâme el-Bâhilî (r.a.) rivayet ediyor:

Resûlullahın (s.a.v.) yanına beraberinde iki çocuğu olan bir kadın geldi ve ondan yemek için bir şey istedi. Resû­lullahın onlara verecek bir şeyi yoktu. Sadece üç hurma ver­di. Kadın hurmanın birini bir çocuğuna, diğerini de diğer çocuğuna verdi. Birini de yanında tuttu. Çocuklardan birisi hurmasını yedikten sonra ağladı. Kadın bıraktığı hurmayı ikiye böldü, yarısını ağlayan çocuğuna, yarısını da diğerine verdi. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Kadınlar çocuklarını karınlarında taşır, dünyaya getirir­ler, emzirirler, onlara karşı çok da merhametlidirler. Eğer kocalarına eziyet etmeyip namazlarını da kılsalar Cennete gi­rerler.”

[İbni Mâce, Nikâh: 62.]

 

40) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Dinini ve ahlakını beğendiğiniz bir kimse sizden bir kadına talip olursa, onu evlendirin! Yoksa yeryüzünde fitneler ve çok büyük fesat olacaktır!’ buyurdu.”

[Tirmizi 1084, İbni Mace 1967, Hâkim 2/164, Beyhaki 7/82, Albani İrva 1868]