22 Mayıs 2024 / 14 Zilkade 1445

Allah Adın Bahri

Bismillahirrahmânirrahîm

Allah adın zikredelim evvelâ

Vâcib oldur cümle işde her kula

 

Allah adın her kim ol evvel anâ

Her işi âsan eder Allah ona

 

Allah adı olsa her işin önü

Hergiz ebter olmaya anın sonu

 

Her nefeste Allah adın de müdâm

Allah adıyla olur her iş tamâm

 

Bir kez Allah dese aşk ile lisân

Dökülür cümle günâh misl-i hazân

 

İsm-i pâkin pâk olur zikr eyleyen

Her murâda erişir Allah deyen

 

Aşk ile gel imdi Allah diyelim

Derd ile göz yaş ile âh edelim

 

Ola kim rahmet kıla ol pâdişâh

Ol Kerîm ü ol Rahîm ü ol ilâh

 

Birdir ol birliğine şek yokdurur

Gerçi yanlış söyleyenler çok durur

 

Cümle âlem yoğ iken ol vâr idi

Yaradılmıştan Ganî Cebbâr idi

 

Vâr iken ol yoğ idi ins ü melek

Arş ü ferş ü ay güneş hem nüh felek

 

Sun’ ile bunları ol vâr eyledi

Birliğine cümle ikrâr eyledi

 

Kudretin izhâr edüp hem ol Celîl

Birliğine bunları kıldu delîl

 

‘Ol! ‘ dedi bir kerre var oldu cihân

‘Olma! ‘ derse, mahv olur ol dem hemân

 

Bâri ne hâcet kılarız sözü çok

Birdir Allah andan artık tanrı yok

 

Haşre dek ger denilirse bu kelâm

Nice haşr ola, bu olmaya temâm

 

Pes Muhammed’dir bu varlığa sebeb

Sıdk ile ânın rızasın kıl taleb

 

Ger dilersiz bulasız oddan necât

Aşk ile derd ile edin es-salât

 

Süleyman Çelebi – Vesîletü’n-necât