7 Aralık 2023 / 24 Cemaziyel Evvel 1445

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Bilişim Bilimleri; Bilgisayar Mühendisliğinin temel yeteneklerini içermekle birlikte çok daha geniş bir alanı kapsayan ve içerisinde Sosyal Bilimler, Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Askeri Çalışmalar, Hukuk, Medya gibi pek çok bilim dalı ile ortak çalışmaların olduğu bir bilim alanıdır. İşletme, ekonomi, mühendislik, biyoloji, sağlık ve yayıncılık gibi pek çok farklı alandaki problemler için çözümler üretir ve bilişim teknolojileri için yeni kullanım alanları meydana getirir.

Bilişim Bilimleri alanındaki çalışmalar, yönetim ve karar vermenin etkinliğini artırmada vazgeçilmez araçlar olan Bilişim Sistemlerinin (BS) ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bilişim Sistemleri; Organizasyonel verinin toplanması, işlenmesi, dağıtılması, depolanması, zeki tekniklerle bilişime dönüştürülmesi gibi faaliyetleri içerir. Günümüzde Bilişim Sistemleri; bankacılıktan otomotiv sanayine, sağlık bilgi sistemlerinden şirket yönetimine, telekomünikasyon sistemlerinden hava taşımacılığına çok geniş alanlarda kullanılmaktadır. İşletme ve organizasyonların ayrılmaz bir parçasıdır. Bu yönüyle Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve İşletme Bilim dalının temel becerilerini birlikte ele almak ve hâkim olmayı gerektirmektedir.

Bilişim Sistemlerinin ana bileşenleri Yönetim, Organizasyon, İş Süreçleri ve Bilişim Teknolojileridir. Bilişim sistemleri, organizasyonel amaç ve hedeflere varmak için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını ve kurumun uçtan uca dijital dönüşümünü sağlar. ERP, CRM, SCM, BI ve BPM (Business Performance Management) gibi kurumsal sistemlerin projelendirilerek hayata geçirilmesi, bu kapsamda iş analizi, sistemlerin tasarlanması ve geliştirilmesi, iş süreçlerinin yeniden yapılandırılması, değişim yönetimi, karar verme ve iş analitiği Bilişim Sistemleri Mühendisliğinin faaliyetlerinden bazılarıdır.

Bilişim sistemleri şirketlere önemli rekabet avantajı kazandırmaktadır. Bu bakımdan günümüzün yöneticileri bilişim sistemlerini bir destek birimi ve maliyet unsuru değil, pazar payını artıran, işini büyüten ve/veya iş modelinin temelini oluşturan bir fırsat olarak görmektedirler. Ülkemizde Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında insan kaynağı oldukça sınırlıdır ve bu alanda yetişmiş mühendislere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla bu alanda mühendislik eğitiminin verildiği Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümü hayata geçirilmiştir.

Hedefleri

Bölümün hedefleri; kazandığı bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştürerek bilişim sistemlerini üretici bir güç haline getiren ve küresel alandaki gelişmeleri izleyebilen, rekabetçi mühendisler yetiştirmek için sürekli yenilenen ve gelişen bir bölüm olmak.

Bilgi ve teknolojik uygulamaları, bir ülkenin gelişimi için önkoşulları arasında yer almaktadır. Bilgisayarlar, teknolojik uygulamalardan biri olmak üzere tüm sektörlerde rekabeti artırır. Öte yandan, disiplinler arası yaklaşım ve çalışmalar dünyada daha da yaygın hale gelmektedir. Sonuç olarak, parti üretimi veya bu sistemlerin ve yaklaşımların kullanımı bu konuda eğitimli çalışanlara ihtiyaç duymaktadır.

Bilişim Sistemleri Bölümü, bu ihtiyaçları karşılamak için kurulmuştur. Bu bölüm tarafından sunulacak olan Bilişim Sistemleri Mühendisliği programı bilgisayar bilimi, yönetim bilimleri ve endüstri/üretim disiplinlerini bütünleştirerek lisans derecesi sunacaktır.

Bu program, Bilişim Sistemlerini geliştirebilen ve sürdürülebilirliğini sağlayan öğrenciler yetiştirmek için yönetim bilimleri, endüstri mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği alanındaki dersleri dengeli bir şekilde sunmak üzere tasarlanmıştır. Ana konu listesi, organizasyon, ekonomi, pazarlama, finans, bilgisayar programlama teknikleri, sistem tasarımı kavramları, veri tabanı yönetimi, veri iletişimi ve yazılım mühendisliği ve ileri Bilişim konularını içerir. Bölüm, modern bilgi sistemlerine ilişkin yönetimsel ve son kullanıcı bakış açılarına bir vurgu içermektedir. Öğrencilerin, yönetim uygulamaları ve implementasyonları geliştirilmesinde uzmanlaşmaları için özen gösterilmiştir.

Bir Bilişim Sistemleri Mühendisinin sahip olması gereken yetenekler;

  • Organizasyonel süreçleri iyileştirmek,
  • Teknolojik yeniliklerin doğurdu fırsatları değerlendirmek,
  • Bilişim gereksinimlerini anlamak ve karşılamak,
  • Kurumsal Mimariyi tasarlamak ve yönetmek,
  • Alternatif çözüm ve yöntemleri belirlemek ve değerlendirmek,
  • Veri ve altyapı güvenliğini sağlamak,
  • BT risklerini anlama, yönetme ve kontroldür.
http://www.bsm.sakarya.edu.tr/tr/icerik/9851/35367/bilisim-sistemleri-muhendisligi-hakkinda