23 Temmuz 2024 / 16 Muharrem 1446

Niçin “Önce Oku”

Bismihi Teâlâ

“OL” emriyle olup İslam’la şereflendiğimiz, nimetleriyle hayatın tadına vardığımız Mevlamıza

hamd-ü senalarımızın, gönüllerimizi sevgiyle kenetleyen Rabbimizin en sevgili Resulüne salatu selamlarımızın arzı ile…

İçinde âdemoğluna, yaradılış gayesine en uygun nasıl yaşayarak ulaşacağını tarif eden en mükemmel “Kullanım Kılavuzu”, “Kullanım El Kitabı”, Kurân-ı Kerim’i her türlü ön yargıdan uzak, temiz, duru, dingin bir kalp ile Kur’an-ı Kerim’i idrak edecek şekilde okumak okumak okumak…

“Gerçekten, bu Kur’an, insanları en doğru yola iletir ve yararlı işler yapan mü’minlere, kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler.” (El-İsra 9 )ayetinin sırrına ermek için okumak…

Tapınmaya en lâyık olan yüce Rabb’imizi daha güzel tanımak için okumak…

En son ve hakiki din olan İslam’ın yaşantımızdaki en önemli yönlendirici unsur olduğunu daha iyi idrak etmek için okumak…

Yaptığımız ibadetlerin ihlasla, samimiyetle yapılmış makbul ibadetlerden olması için, okumak…

Nefsimiz, benliğimiz daima melek ve şeytan sıfatları arasında mücadele edip dururken hangi tarafta olduğumuzu fark etmek için okumak…

Hayatta kalabilmek uğruna, davranışlarımızı içgüdüsel ve toplum baskısıyla çevremizdeki şartlara göre değiştirip dururken gerçek özgürlüğümüzü idrak etmek için okumak…

Hükmetme, iktidar, makam, riyaset hırs ve hevesimiz, içimizi daima kemirip dururken, hiçbir şekilde kanaat göstermeyen, tatmin olmayan nefsimize dur diyebilmek için okumak…

Nefret ve kinimiz tarafından mütemadiyen tüketiliyorken iç huzurumuzun kaynağı en son nizamı bulabilmek için okumak…

Kendimizi değiştirip güzelleştirmek için en iyi Stilist, Tasarımcı ile buluşmaya, randevulaşmaya olan ihtiyacımızı fark etmek için okumak…

Kendimizi değiştirmeyi hayal edebilmek ve bu hayali gerçekleştirebilmek için gerekli olan tevbeyi nasuh ile Hakk’a döndüğümüzde dünyanın cennete döneceğini hissedebilmek için okumak…

DEĞİŞİMİ gerçekleştirecek nitelikteki niyet gücünün, adım atma gücünün  “biz” de olduğunu yakinen bilmek için okumak…

Allah Teâlâ Hz.’nin okuduklarımız doğrultusunda yaşar isek, bizlere, dünya ve ahiretin güzelliklerini, hayal dahi edemeyeceğimiz bir cömertlikle ihsan edeceğine inanarak tekrar tekrar okumak…

Düşünmek, tefekkür etmek, akletmek, hissetmek, yaşamak için okumak…

Bu dünya hayatında varoluşumuzun manasını araştırmak için okumak…

Vahim bir akıbete güle oynaya gitmemek için okumak…

“Bu dünya hayatı, bir eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise elbette (asıl yaşanacak) ebedi hayat odur, keşke bunu bilselerdi.” (Ankebût Sûresi 64)

Kendimizi ayetlerin muhatabı olarak görmek, kıyaslamak ve ondan sonra da yapmamız gereken değişiklikler varsa o değişiklikleri yapmak için okumak…

Çok bağışlayıcı, çok merhametli olan Rabbimizin merhametini istismar etmenin, O’nun merhametine güvenerek hata işlemeye, gaflet içerisinde yaşamaya devam etmenin ancak ahmakların yapacağı bir davranış şekli olduğunu ayırt etmek için okumak…

Tüm insanlara, Amerikalı’ya, Çinli’ye, Japon’a, Afrikalı’ya, Rus’a, İngiliz’e, Türk’e, önceki kullanım kılavuzlarını tahrif ederek kendi nesillerine ihanet edenlere, kılavuzları getiren elçilere kasd edip öldürenlerin torunlarına, kendisini arayan kaybolmuşlara, Allah’ın hidayet dilediklerine, “İnsan Kullanım El Kitabı’nı” okumalarının gereğini daha iyi anlatabilmek için okumak…

“De ki: ‘Ey nefislerine karşı (günah işleyip) aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah (şirk koşan ve inkâr edenler dışında, dilediği kimseler için) bütün günahları bağışlar. Şüphesiz O, çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.” (Zümer Sûresi 53)

Allah yolundan alıkoyan tüm yapı ve otoritelerin sahte tanrılardan olduğunu görebilmek için, makyajla saklanan sahte yüzleri, kamufle edilerek süslü kaplarda sunulan zehir içecekleri ayırt etme feraseti, yeteneği, kabiliyetine sahip olabilmemiz için, idrakimizin güçlenmesi için okumak…

Allah’ın (cc) varlığını, kudret ve azametini, nefislerimizin aczini kabul edebilmek için, O’na yönelip, O’nun rızasını kollayalım diye, O’nun sevgisini kazanmanın, yollarını öğrenebilelim diye okumak…

İnanan ve yolunda faydalı, güzel işler yapanlara cennet ve sonsuz nimetler vaad eden Rabbimizin vaadinin hak olduğunu tüm insanlara anlatabilmek için okumak…

Yeryüzündeki sosyal dengesizlik ve buhranların zirveye ulaştığı bir dönemde, insanların varoluşlarının manasını araştırmak, anlamak yerine kişisel menfaat, ihtiras ve heveslerinin esiri olup ecellerine ve acınacak vahim akıbetlerine koşmalarına dur diyebilmek için okumak…

Dost gözüküp, maddi imkânlarıyla göz boyayan, yanlışı doğru gösterip, adil ve dürüst gibi davrandığı halde asıl amaçları hedefleri saptırmak, yoldan çıkartmak, sömürmek, istismar etmek, neticede ebedî saadetten mahrum etmek olan sinsi ve hain düşmanları tanımak için okumak…

Aldananlardan olmamak için, hızla geçen hayatın farkına varamayanlardan olmamak için yanlışta oyalanacak kadar zamanımızın, lüksümüzün olmadığını hatırlamak hatırlatmak için okumak…

İnananların maddi ve manevi arınmasına, ülkemiz ve insanlığın kurtuluşuna, sevgi, huzur ve barış iklimine kavuşması için, görünen ve görünmeyen sadık kullarla bir olabilmek için okumak…

“Kim, Allah’ı, Rasûlü’nü ve mü’minleri velî (ve dost) edinirse, işte Allah taraftarı onlardır; mutlaka galip geleceklerdir” (Mâide Sûresi 56)

Ahlakımızı güzelleştirebilmek, sevgi ve dostluk bağlarımızı geliştirmek, ömrümüz boyunca Yüce Rabbimizin emirlerine ve Peygamber Efendimiz’in sünnetine sıkı sıkıya bağlanabilmek için okumak…

“Mülkün Sahibi” Rabbimize savaş açmış olanlara karşı galip, muvaffak ve muzaffer olabilmek için okumak…

Rabbimizin lütf-u keremi ve ihsanıyla dünyalık isteklerimizi vermesi, kıyamet gününde de azabından koruyup cehenneminden emin olan kullarının arasına dâhil kılması için, Cenneti içinde sevdiklerimizle beraber yüksek derecelere ulaştırması için tekrar tekrar okumak okumak okumak…

Derleyen Fatma Tamer
Kaynakça: www.iskenderpasa.com